Hong Kong Watch座談會 Why Hong Kong Matters

Hong Kong Watch將在5月21日(星期四)舉行網上座談會,由國會議員Garnett Genuis及趙錦榮主持,嘉賓為李柱銘、吳文遠、李卓人、邵嵐。在座談會中,Hong Kong Watch聯合創辦人暨主席會簡報《Why Hong Kong Matters》,並解釋加拿大為何需為香港之人權及自由發聲。該網上座談會將在Hong Kong Watch面書直播。

Read more